Laugaricio Trenčínklub karate Slovakia

S K Ú Š O B N Ý    P O R I A D O K

pre štýl Goju-ryu

 

Použité skratky spôsobu premiestňovania

   SA             Suri aši – posun, pohyb začína predná noha (v smere pohybu)

   CA            Cugi aši - posun, pohyb začína zadná noha (v smere pohybu)

   AyA          Ayumi aši – premiestňovanieprekročením

   TS             Tai sabakipohyb do boku

   TH            Tai hirakizakročenie, alebo vykročenieobratom90o

 

Použité skratky postojov

   SD             Sančin dači

   SHD          Šiko dači

   ZD             Zenkucu dači

   NAD          Neko aši dači

   BP              Bojový postoj

   HD             Heiko dači

   UHD          Uči hači dači

                                       8. kyu - Biele obi so žltým pásikom   

Kihon: 1. Seiken čoku cuki džodan, čudan, gedan UHD a HD

            2. Gedan barai UHD a HD

            3. Age uke (džodan uke) v UHD a HD

            4. Joko uke (uči uke) UHD a HD                                        

            5. Mae geri čudan v HD

Kihon ido:  1. Postupovať (AyA)s oi cuki čudanZD a v SD.

            2. Ustupovať (AyA)s gedan baraiZD.

            3. Postupovať (AyA)s mae geri čudan v BP alebo ZD.

            4. Postupovať (ustupovať) suri aši (ajumi aši) v BP.

            5.  Postupovať (TS) v BP - pohyb (SA) do boku.

            6. Postupovaťustupovať (AyA) v SD s blokom age ukejoko uke.

Kumite: Ippon kumite

            1. Útok oi cuki džodan (čudan mae geri) v BP alebo  ZD.

    Obranca ústup vzad (AyA) s age ukegedan barai z BP do ZD.

            2. Orientácia sapriestore pohyb v BP dopredu, dozadu(SA, AyA) do

                strán (SA)

             3. Útok z HD vykročením do SD s džodan oi cuki.

             Obranca ústup do zadu z HD do SD s age uke.

             4. Útok z HD vykročením do SD s čudan oi cuki.

             Obranca ústup do zadu z HD do SD s joko uke.

Kata:    Taikyoku džodan 1,      Taikyoku čudan 1

___________________________________________________________________________                  

                                                  7. kyuŽlté obi

Kihon :1. Uraken uči  ( shomen, yokomen) UHD a HD

           2. Nagaši uke UHD a HD

           3. Joko uči uke (soto ukeUHD a HD         

           4. Giaku cuki čudan  v SD, ZD a v  BP                         

           5. Mawaši geri čudan  v HD

     6. Tate cuki v SD

     7. Age empi uči v SD

     8. Joko empi uči v SD

     9. Kansecu geriNAD, HD    

Kihon Ido: 1. Postupovať (AyA)s  giaku cuki čudanZD.

           2. Postupovať (CA) v BP (ustupovať).

           3. Postupovať (TS) v BP - pohyb (CA) do boku.

           4. Postupovať (AyA)  z BP s mae geri čudan pri dopade nohy do ZD oi cuki džodan

               prednú nohu vrátiť do BP.

           5. Ustupovať v BP (AYA) s gedan baraigiaku cuki čudan.

Kumite: Ippon kumite

  1. Útok zo SD (AyA) do ZDoi zuki džodan (čudan).

Obrana ústup z HD do SD s džodan uke (joko uke), protiútok giaku zuki, vrátiť do východzej pozície.

             Nihon kumite

              2. Útok z BP (AyA) do ZD s džodan oi cukičudan giaku  cuki, obranca z BP premiestenie vzad AyA do ZDblokmi age ukegedan barai, následne vykoná protiútok giaku cuki

              3. Dvojica sa pohybuje v BP v priestore (SA, CA, AyA) útok (AyA) oi cuki džodan (giaku cuki čudan), obranca vykoná obranu.

Kata:    Taikyoku džodan 2,      Taikyoku čudan 2

                                     6. kyu - Žlté obi s červeným pásikom                 

         Pri technikách vykonaných v BP je dôležité aby sa skúšaný vracal späť do BP okamžite po vykonaní Kime, tak aby sa zachoval princíp Zanšin.

Kihon: 1. z BP vykročiť do ZDkizami cuki džodan (uraken uči)    

           2. z BP vykročiť do ZDgiaku cuki čudan

           3. v ZD kizami džodangiaku cuki čudan (dôraz na prácu bokov)              

           4. Sukui uke          

           5. Kake uke v HD a SD

           6. Harai otoši uke v SHD

           7. Kin geri v HD

           8. Ura cuki v SD, SHD

           9. Mawaši empi uči SD a v SHD

Kihon Ido: 1. Postupovať (AyA)z BP do ZDoi cuki čudan, BP. 

           2. Postupovať (AyA)v BP s  mae geri čudan.

           3. Postupovať (AyA)  v BP s mawaši geri čudan

           4. Postupovať (SA) v BP s uraken uči džodan.

           5. Postupovať (AyA)v BP s aši barai a oi  cuki džodan.  

           6. Postupovať v BP s mawaši geri čudan zadnou nohou po kope dokročiť do ZD s nagaši uke, BP. 

           7. Ustupovať (SA) z BP do ZDnagaši uke a giaku cuki.

           8. PostupovaťSHD (AyA) s oi zuki (45o).

           9. Ustupovať v SHD (AyA) s harai otoši uke (45o).

Kumite:  Sanbon kumite

       1. obrana proti útoku džodan oi cuki a čudan giaku cuki a džodan kizami cuki.        

       2. Tori- zo zvoleného postoja určený útoktechník kihonu na 6.kyu,

            Uke - vykoná obranuprotiútok pričom je dôležité aby bol kladený dôraz na správnu

                      vzdialenosťZanšin.

       3. Tori - voľný pohyb v BP s využitím nagaši ukegiaku cuki .           

       4. Tori - voľný pohyb v BP s využitím techník čudan mae geri a uraken uči.

           Uke  -  aktívna obrana.

       5. Tori postupovať (AyA) v SD s džodan oi cuki, čudan oi cuki, v SHD gedan oi  cuki.

              Uke - ustupovať (AyA) v SD s džodan uke, joko uke a v SHD s harai otoši uke (45o).

      6. Tori postupovať (AyA) v SHDgedan oi cuki.

             Ukeustupovať (AyA) v SHDharai otoši uke.

Kata:    Taikyoku gedan 1,      Taikyoku kake uke 1,      Geksai 1

_____________________________________________________________________          

                                            5. kyuOranžové obi

Kihon: 1. z BP vykročiť do ZDkizami džodannásledne gyaku cuki čudan (dôraz na prácu bokov).   

           2. z BP vyročiť do ZDuraken uči džodangyaku cuki čudan.

           3. Tai sabaki v BP s blokom sukui (nagaši) ukenásledné vystúpenie do ZD s gyaku cuki čudan, na opačnú stranu šotei barai ( harai otoši uke) a  gyaku cuki čudan .                               

           4. Joko geri čudan (do strany, aj do predu)     

           5. Tai hirakijoko cuki

           6. Mawaši uke v HD, UHD

           7. Uširo geri v HD

           8. Haito uke v SD, HD

           9. Vykročiť (AyA) z BP do ZD s aši barai, giaku cuki

          10. V UHD kakuto uke, teišo uke

Kihon Ido: 1. Postupovať (SA) z BP do ZDgiaku cuki čudan, BP.

           2. Postupovať (SA) z BP do ZDkizami cuki džodan, BP.

           3. Postupovať (SA) z BP do ZDkizami a giaku cuki čudan, BP.                                                       

           4. Postupovať v BP kosa dači zadnou nohou a joko geri, BP.  

     5. Postupovať (SA) z BP do ZDgiaku cuki čudan, zadnou nohou

          (AyA) mae geri (mawaši geri), BP. 

           6. Ustupovať vzad (AYA) v BP, hneď po premiestnení prednou nohou

              vykonať džodan mawaši geri.                      

          7. Postupovať (AyA) v SHD s joko cuki (ako v kata taikioku gedan 2).    

           8. Postupovať a ustupovať (AyA) v NAD s mae geri (mawaši geri).

           9. Postupovať a ustupovať (AyA, SA) v NAD s kake uke (soto uke).

Kumite: 1. Nihon kumite - útok čudan mae geri a oi cuki džodan v BP,  obrana a protiútok.

              2. Tori – voľný pohyb z BP, útok yoko geri a gyaku cuki (CA).

                 Uke  - obrana a protiútok.

              3. Tori –  Postupovať (SA) z BP do ZD s gyaku cuki, zadnou nohou  (AyA) mae geri       

                   (mawaši geri), BP.

                   Uke  – obrana a protiútok.

           4. Tori z NAD do ZD s giaku cuki.

               Uke z HD zakročiť do strany do NAD s kake uke, protiútok nohou (rukou).

Kata:    Taikyoku gedan 2,      Taikyoku mawaši uke 1,      Geksai 2,   Sančin

________________________________________________________________               

                                                4. kyu  - Zelené obi 

Kihon: 1. Vykročiť z BP do ZD s giaku cuki čudan džodan (2x jednou rukou)

            2. Uširo geri čudan              

   Zmena naznačených techník priamych kopov na oblúkové  v BP, kop je vykonaný zadnou nohou:

3. z čudan mae geri - mawaši geri

           4. z čudan joko geri - mawaši geri                              

           5. Z HD ustúpiť do BP s nagaši uke (kake uke), druhou nohou vykročiť do ZD     

               s giaku cuki.

           6. Teišo cuki v UHD

           7. Haito uchi v UHD, HD

           8. Ura mawaši geri v HD

           9. Z BP vykročiť do ZD s furi uči

Kihon Ido: 1. Ustupovať (AyA) z BP do ZD s nagaši uke,  kizami cuki džodan, giaku  cuki

                    čudan, BP.

         2. Postupovať (CA) v BP do ZD s kizami cuki džodan a (CA) do ZD   giaku cuki      

             čudan, BP.

          3. Postupovať (CA) v BP prednou nohou mawaši geri džodan (čudan mae geri).

    4. Postupovať (AyA) v BP s aši barai do ZD s oi a giaku cuki, BP.

    5. Postupovať (AyA) z BPdo ZD s kombináciou mae geri čudan a uraken uči    

        džodan, BP. 

           6. Postupovať (AyA) v BP s uširo geri čudan.

           7. Postupovať (AyA) z BP oi komi giaku cuki (počas premiestnenia džodan cuki s dokrokom do ZD giaku cuki čudan).

           8. Vykročiť z BP do ZD s giaku cuki, postupovať (AyA) do BP s aši barai     

                a druhou nohou gedan sokuto. Nohu vratiť späť do BP.

           9. San ren cuki jodan, chudan, gedan v SD (BP, ZD).

Kumite  1. Nihon kumite – útok z BP zadnou nohou mawaši geri čudan a uraken uči džodan, obrana a protiútok

              2. Tori - voľný pohyb v BP, prednou nohou mawaši geri + giaku cuki 

                   Uke - obrana a protiútok

              3. Tori - v pohybe z BP – ajumi aši počas premiestnenia džodan cuki, s dokrokom do   

                                                      ZD giaku cuki čudan

                    Uke  – obrana a protiútok 

             4. Tori - voľný pohyb v BP, aši barai

                  Uke  - uvoľnenie podmietanej nohy s kopom džodan (čudan) mawaši  geri

              5. Tori - voľný pohyb v BP, náznak gyaku (kizami) cuki

                  Uke  - z BP protiútok giaku cuki ( dôraz na rýchlosť reakcie )

Kata:    Geksai 1,  Geksai 2,  Taikyoku kake uke 2, Sančin, 

 ___________________________________________________________________________           

                                                 3. kyu – Modré obi

Kihon:   1.z BP prednou nohou mawaši geri džodan, čudan) a giaku cuki čudan s dokročením do ZD.

           2. z BP prednou nohou joko geri a uraken uči s dokročením do ZD. 

           3. z BP prednou nohou ura mawaši geri (džodan, čudan).

           4. Kagi cuki v UHR (HD).

           5. Čo uke z HD s vykročením (zakročením) do BP, zadnou nohou aši barai,  vrátiť sa do postoja HD.

            6. V HD s rotáciou nôh a tela o 45o k predozadnej osi bloky kakuto (shuto) uke, ura uke, harai otoši uke (otvorené ruky).

Úúlohou skúšaného je dosiahnuť uvoľnenosť a koordináciu pri vykonaní technik

Kihon Ido: 1. Postupovať (SA)v BP džodan kizami cuki, giaku cuki čudan.

           2. Postupovať (CA) v BP  prednou nohou čudan mae geri  (mawaši) po kope dokročiť

               do ZD s giaku cuki džodan, BP.

           3. Postupovať (AyA) z BP s aši barai, dokročiť podrážajúcou

              dopredu do ZD s giaku cuki a kizami cuki, BP.   

           4. Z BP zadnou nohou ura mawaši geri, BP.

           5. V BP namieste prednou nohou mawaši geri po kope zastúpiť vzad  kopajúcou nohou

               do ZD s nagaši uke a giaku cuki čudan, BP.   

           6. Ustupovať v NAD (AyA, SA) s blokom kake uke (šuto uke, kakuto uke, haito uke), s následným vykročením prednej nohy do ZD (BP) s giaku cuki a vrátenie nohy späť do NAD.

           7. Z NAD joko geri zadnou nohou dopredu do do ZD, útok čudan cuki (uči), prednú nohu vrátiť späť do NAD.

           8. Postupovať (SA) v BP (SD) s giaku cuki (AyA) do BP (ZD, SD) s následnou útpčnou technikou rukou (nohou).

Kumite: 1. Sanbon kumite – z BP útok zadnou nohou džodan mawaši geri s dokročením do   

                 ZD a uraken uči (oi cuki) a čudan giaku cuki,  obranca vykoná obranu a protiútok  

           2. Tori – voľný pohyb v BP, suri aši giaku cuki

               Uke -  tai sabaki šotei (harai otoši) uke a džodan ura mawaši geri 

           3. Tori – voľný pohyb v BP, suri aši kizami cuki džodan

              Uke  -  tai sabaki nagaši uke a giaku cuki

           4.Tori – voľný pohyb v BP, aši barai         

             Uke- uvoľnenie podmietanej nohy s následný kop džodan (čudan) ura mawaši geri (mawaši, yoko geri)

           5. Tori- rýchlosť presunu pri útoku s kizami cuki a giaku cuki,

              Uke - vyhnutie sa útoku (TS, SA, CA, AyA)

Kata:    Geksai 1 (bunkai),  Geksai 2, Taikyoku mawaši uke 1,  Sanchin,  Tensho, 

___________________________________________________________________________

                                                 2. kyu – Hnedé obi

Kihon: 1. v BP tai sabaki a kizami cuki

           2. v BP, prednou nohou čudan mae geri a mawaši geri medzi kopami nohu neklásť na zem   

           3. v BP prednou nohou kombinácia mawaši a joko geri medzi kopmi nohu neklásť na zem  

           4. Furi uči v UHD, HD, a s vykročením do BP (ZD)

           5. Gamen šuto uči v UHD, HD, a s vykročením do BP (ZD)

           6. Jokomen šuto uči v UHD, HD

           7. Hiza geri – mae (mawaši) v HD (BP)

Kihon Ido: 1. (SA) z BP do ZD s giaku cuki a následne (AyA) zadnou nohou ura mawaši geri  džodan, BP.

           2. (AyA) v BP aši barai, dokočiť otočený o 180°do HD, druhou nohou uširo geri čudan, dokročiť otočený späť do BP.

           3. v BP postupovať s  uširomawaši geri džodan.

           4. v BP prekročiť do kosa dači, joko geri čudan vykročiť kopajúcou nohou do ZD s giaku cuki čudan. 

           5. v BP mawaši geri zadnou nohou, kopajúcou nohou vykročiť (SA) s uraken uči džodan, vykročiť do postoja ZD s giaku cuki čudan prednú nohu vrátiť do BP.

Kumite: 1. Koncepcia vzdialenosti a kontroly úderu ( rôzne formy kizami, giaku cuki, uraken uči )  skúšaný vykonáva techniky v BP na voľne sa pohybujúceho sa súpera    

           2. Koncepcia vzdialenosti a kontroly kopov ( rôzne formy mae, mawaši, joko, uširo, uramawaši geri ) Detto ako v bode 1.

           3. Džiu kumite

              Tori – aktívny útok rôznych foriem

              Uke  - pasívny systém obrany

Kata:    Geksai 1,  Geksai 2 (bunkai),  Sančin,  Tenšo,  Saifa

                                             1. kyu – Hnedé obi

Kihon Ido: 1. Z BP zadnou nohou mawaši geri dokročiť kopajúcou nohou otočený

              o 180°do HD, druhou nohou džodan ura mawaši geri. 

           2. Z BP zadnou nohou uširo geri dokročiť do ZD s blokom osae uke a giaku cuki, BP

           3. Z BP suri aši do ZD s kizami cuki, zadnou nohou aši barai dokročiť vpred do BP s otoši cuki, BP

           4. Ustupovať v BP s nagaši uke džodan a osae uke tou istou rukou, vystúpenie do ZD s giaku cuki, BP

           5. Gamen haito uči v UHD, HD, a s vykročením do BP (ZD)

           6. Postupovať a ustupovať (AyA) v SHD, oi ruka blok ura uke, kake uke, giaku ruka nukite

Kumite:   1. Džiu Ippon ( komisia určí techniku )

                2. Džiu Kumite ( aktívny systém obrany )

                3. Tori - voľné techniky

                    Uke  - aktívna obrana a protiútok  - využiť rôzne formy podrážania     

Kata:    Geksai 1,  Geksai 2,  Sančin,  Tenšo,  Saifa (bunkai),  Seinčin     

                                               1. Dan – Čierne obi 

Kihon Ido:1. Z BP zadnou nohou čudan mae geri, vykročiť kopajúcou nohou so suri aši oi   

                     cuki džodan, suri aši giaku cuki čudan.

           2. Z BP cez kosa dači joko geri kopajúcou nohou vykročiť suri aši s uraken uči, suri aši s giaku cuki.

          3. V BP vykročiť prednou nohou do ZD s giaku cuki zadnou nohou mawaši geri, dokročiť kopajúcou nohou do BP s giaku cuki.

          4. V BP zadnou nohou mawaši geri džodan, nohu nespustiť a hneď ura mawaši geri tou istou nohou.

          5. Ustupovať (SA) v BP s  nagaši uke a mawaši geri džodan

          6. Z BP tobi mae geri.

          7. Vlastná kombinácia obranných a útočných techník. Počet určí skušobný komisár.                   

Kumite:  1. Komisia určí zo zoznamu technik pre aplikáciu v kumite pre STV 1. až 5. Dan    

                   z techník 1. až 4.

                2. Džiu kumite

Sebaobrana proti úchopom za ruku, odev, krk, spredu, zo zadu, z boku, proti objatiu a pod.

Kata:    Geksai 1,  Geksai 2,  Sančin,  Tenšo,  Saifa (bunkai),  Seinčin  (bunkai), Šisočin     

___________________________________________________________________________

                                                             2. Dan

Kihon Ido: Kombinácia troch techník v ľubovolných postojoch: 

           1. kombinácia techník: mae geri, oi cuki, giaku cuki

           2.     -     //    - : mawaši geri, uraken uči, giaku cuki

           3.     -     //    - : aši barai, ura mawaši geri, giaku cuki

           4.     -     //    - : joko geri, uširo geri, giaku cuki

           5. Vlastná kombinácia obranných a útočných techník. Počet určí skušobný komisár.

Kumite: Komisia určí zo zoznamu technik pre aplikáciu v kumite pre STV 1.až 5. Dan z techník 1. až 6.

                Džiu kumite 

Kata: ako na 1. dan + Šisočin (bunkai), Seisan

Sebaobrana proti zbraniam – palici, nožu a pod. proti útokom vedeným zhora, zo spodu, z boku a priamym pichom.

___________________________________________________________________________          

                                                             3. Dan

Kihon Ido: Kombinácia troch technik v ľubovolných postojoch

           1.   Kombinácia techník: mae geri, mawaši geri, oi, giaku cuki

           2. -      //      -  : aši barai,uširo geri,giaku cuki,uraken uči

           3. -      //      -  : ura mawaši geri, giaku cuki, mawaši geri

           4. Vlastná kombinácia obranných a útočných techník. Počet určí skušobný komisár.

Kumite:    Komisia určí zo zoznamu technik pre aplikáciu v kumite pre STV 1. až 5. Dan z techník 1. až 8.

                  Džiu kumite

Kata: ako na 2. dan + Seisan (bunkai), Sanseru, Seipai

___________________________________________________________________________

                                                             4. Dan

Kihon Ido: 1. Skúšaný vykonáva kombinácie podľa svojho výberu

                   2. Vlastná kombinácia obranných a útočných techník. Počet určí skušobný komisár.

Kumite: Komisia určí zo zoznamu technik pre aplikáciu v kumite pre STV 1. až 5. Dan z techník 1. až 10.

                Džiu kumite

Kata: ako na 3. dan + bunkai, Kururunfa

___________________________________________________________________________        

                                                              5. Dan

Kihon Ido: 1. Skúšaný vykonáva kombinácie podľa svojho výberu

               2. Vlastná kombinácia obranných a útočných techník. Počet určí skušobný komisár.

Kumite:    Komisia určí zo zoznamu technik pre aplikáciu v kumite pre STV 1. až 5. Dan z techník 1. až 10.

                  Džiu kumite

Kata: ako na 4. dan +  Kururunfa (bunkai), Suparinpei

___________________________________________________________________________

 
Zoznam techník pre aplikáciu v kumite pri STV 1. až 5. Dan

1. Kizami + giaku cuki (čo najdynamickejší výpad (SA) vpred, odrazom zo zadnej nohy )

2. Giaku + kizami cuki ( použiť pri súperovom ústupe pohyb AyA )

3. Zachytiť nohou súperovu prednú nohu, kontrola súpera prednou rukou + giaku cuki

4. Giaku cuki s vykročením do strany ( uhnutie a úder )

5. Oikomi giaku cuki ( počas premiestnenia z BP (AyA) vykonáva skúšaný úder s zhode s nohou ktorá sa premiestňuje dopredu a pri dokročení do ZD vykoná giaku cuki).

6. Oikomi giaku cuki +(SA) uraken uči + giaku cuki

7. Zadnou nohou mawaši geri + uraken uči + giaku cuki

8. Prednou nohou mawaši geri + giaku cuki

9. Prednou nohou ura mawaši geri + mawaši geri tou istou nohou + giaku cuki

10. Náznak čudan mae geri zo zmenou dráhy kopu na mawaši geri + giaku cuki

Sebaobrana STV 1.- 7. Dan.

Štýly karate zaradia do špeciálnej časti skúšok na STV DAN sebaobranné prvky.

 

Pri skúške na ďalší vyšší technický stupeň STV sa môžu skúšať všetky kata a techniky z nižších STV

Laugaricio Trenčín – klub karate Slovakia S K Ú Š O B N Ý P O R I A D O K pre štýl Goju-ryu Použité skratky spôsobu premiestňovania SA Suri aši – posun, pohyb začína predná noha (v smere pohybu) CA Cugi aši - posun, pohyb začína zadná noha (v smere pohybu) AyA Ayumi aši – premiestňovanie s prekročením TS Tai sabaki – pohyb do boku TH Tai hiraki – zakročenie, alebo vykročenie s obratom o 90o Použité skratky postojov SD Sančin dači SHD Šiko dači ZD Zenkucu dači NAD Neko aši dači BP Bojový postoj HD Heiko dači UHD Uči hači dači 8. kyu - Biele obi so žltým pásikom Kihon: 1. Seiken čoku cuki džodan, čudan, gedan v UHD a HD 2. Gedan barai v UHD a HD 3. Age uke (džodan uke) v UHD a HD 4. Joko uke (uči uke) v UHD a HD 5. Mae geri čudan v HD Kihon ido: 1. Postupovať (AyA)s oi cuki čudan v ZD a v SD. 2. Ustupovať (AyA)s gedan barai v ZD. 3. Postupovať (AyA)s mae geri čudan v BP alebo ZD. 4. Postupovať (ustupovať) suri aši (ajumi aši) v BP. 5. Postupovať (TS) v BP - pohyb (SA) do boku. 6. Postupovať a ustupovať (AyA) v SD s blokom age uke a joko uke. Kumite: Ippon kumite 1. Útok oi cuki džodan (čudan mae geri) v BP alebo ZD. Obranca ústup vzad (AyA) s age uke – gedan barai z BP do ZD. 2. Orientácia sa v priestore pohyb v BP dopredu, dozadu(SA, AyA) do strán (SA) 3. Útok z HD vykročením do SD s džodan oi cuki. Obranca ústup do zadu z HD do SD s age uke. 4. Útok z HD vykročením do SD s čudan oi cuki. Obranca ústup do zadu z HD do SD s joko uke. Kata: Taikyoku džodan 1, Taikyoku čudan 1 ___________________________________________________________________________ 7. kyu – Žlté obi Kihon :1. Uraken uči ( shomen, yokomen) v UHD a HD 2. Nagaši uke v UHD a HD 3. Joko uči uke (soto uke) v UHD a HD 4. Giaku cuki čudan v SD, ZD a v BP 5. Mawaši geri čudan v HD 6. Tate cuki v SD 7. Age empi uči v SD 8. Joko empi uči v SD 9. Kansecu geri v NAD, HD Kihon Ido: 1. Postupovať (AyA)s giaku cuki čudan v ZD. 2. Postupovať (CA) v BP (ustupovať). 3. Postupovať (TS) v BP - pohyb (CA) do boku. 4. Postupovať (AyA) z BP s mae geri čudan pri dopade nohy do ZD oi cuki džodan prednú nohu vrátiť do BP. 5. Ustupovať v BP (AYA) s gedan barai a giaku cuki čudan. Kumite: Ippon kumite Útok zo SD (AyA) do ZD s oi zuki džodan (čudan). Obrana ústup z HD do SD s džodan uke (joko uke), protiútok giaku zuki, vrátiť do východzej pozície. Nihon kumite 2. Útok z BP (AyA) do ZD s džodan oi cuki a čudan giaku cuki, obranca z BP premiestenie vzad AyA do ZD s blokmi age uke a gedan barai, následne vykoná protiútok giaku cuki. 3. Dvojica sa pohybuje v BP v priestore (SA, CA, AyA) útok (AyA) oi cuki džodan (giaku cuki čudan), obranca vykoná obranu. Kata: Taikyoku džodan 2, Taikyoku čudan 2 6. kyu - Žlté obi s červeným pásikom Pri technikách vykonaných v BP je dôležité aby sa skúšaný vracal späť do BP okamžite po vykonaní Kime, tak aby sa zachoval princíp Zanšin. Kihon: 1. z BP vykročiť do ZD s kizami cuki džodan (uraken uči) 2. z BP vykročiť do ZD s giaku cuki čudan 3. v ZD kizami džodan a giaku cuki čudan (dôraz na prácu bokov) 4. Sukui uke 5. Kake uke v HD a SD 6. Harai otoši uke v SHD 7. Kin geri v HD 8. Ura cuki v SD, SHD 9. Mawaši empi uči SD a v SHD Kihon Ido: 1. Postupovať (AyA)z BP do ZD s oi cuki čudan, BP. 2. Postupovať (AyA)v BP s mae geri čudan. 3. Postupovať (AyA) v BP s mawaši geri čudan . 4. Postupovať (SA) v BP s uraken uči džodan. 5. Postupovať (AyA)v BP s aši barai a oi cuki džodan. 6. Postupovať v BP s mawaši geri čudan zadnou nohou po kope dokročiť do ZD s nagaši uke, BP. 7. Ustupovať (SA) z BP do ZD s nagaši uke a giaku cuki. 8. Postupovať v SHD (AyA) s oi zuki (45o). 9. Ustupovať v SHD (AyA) s harai otoši uke (45o). Kumite: Sanbon kumite 1. obrana proti útoku džodan oi cuki a čudan giaku cuki a džodan kizami cuki. 2. Tori- zo zvoleného postoja určený útok z techník kihonu na 6.kyu, Uke - vykoná obranu a protiútok pričom je dôležité aby bol kladený dôraz na správnu vzdialenosť a Zanšin. 3. Tori - voľný pohyb v BP s využitím nagaši uke a giaku cuki . 4. Tori - voľný pohyb v BP s využitím techník čudan mae geri a uraken uči. Uke - aktívna obrana. 5. Tori postupovať (AyA) v SD s džodan oi cuki, čudan oi cuki, v SHD gedan oi cuki. Uke - ustupovať (AyA) v SD s džodan uke, joko uke a v SHD s harai otoši uke (45o). 6. Tori postupovať (AyA) v SHD s gedan oi cuki. Uke – ustupovať (AyA) v SHD s harai otoši uke. Kata: Taikyoku gedan 1, Taikyoku kake uke 1, Geksai 1 _____________________________________________________________________ 5. kyu – Oranžové obi Kihon: 1. z BP vykročiť do ZD s kizami džodan a následne gyaku cuki čudan (dôraz na prácu bokov). 2. z BP vyročiť do ZD s uraken uči džodan a gyaku cuki čudan. 3. Tai sabaki v BP s blokom sukui (nagaši) uke a následné vystúpenie do ZD s gyaku cuki čudan, na opačnú stranu šotei barai ( harai otoši uke) a gyaku cuki čudan . 4. Joko geri čudan (do strany, aj do predu) 5. Tai hiraki s joko cuki 6. Mawaši uke v HD, UHD 7. Uširo geri v HD 8. Haito uke v SD, HD 9. Vykročiť (AyA) z BP do ZD s aši barai, giaku cuki 10. V UHD kakuto uke, teišo uke Kihon Ido: 1. Postupovať (SA) z BP do ZD s giaku cuki čudan, BP. 2. Postupovať (SA) z BP do ZD s kizami cuki džodan, BP. 3. Postupovať (SA) z BP do ZD s kizami a giaku cuki čudan, BP. 4. Postupovať v BP kosa dači zadnou nohou a joko geri, BP. 5. Postupovať (SA) z BP do ZD s giaku cuki čudan, zadnou nohou (AyA) mae geri (mawaši geri), BP. 6. Ustupovať vzad (AYA) v BP, hneď po premiestnení prednou nohou vykonať džodan mawaši geri. 7. Postupovať (AyA) v SHD s joko cuki (ako v kata taikioku gedan 2). 8. Postupovať a ustupovať (AyA) v NAD s mae geri (mawaši geri). 9. Postupovať a ustupovať (AyA, SA) v NAD s kake uke (soto uke). Kumite: 1. Nihon kumite - útok čudan mae geri a oi cuki džodan v BP, obrana a protiútok. 2. Tori – voľný pohyb z BP, útok yoko geri a gyaku cuki (CA). Uke - obrana a protiútok. 3. Tori – Postupovať (SA) z BP do ZD s gyaku cuki, zadnou nohou (AyA) mae geri (mawaši geri), BP. Uke – obrana a protiútok. 4. Tori z NAD do ZD s giaku cuki. Uke z HD zakročiť do strany do NAD s kake uke, protiútok nohou (rukou). Kata: Taikyoku gedan 2, Taikyoku mawaši uke 1, Geksai 2, Sančin ________________________________________________________________ 4. kyu - Zelené obi Kihon: 1. Vykročiť z BP do ZD s giaku cuki čudan džodan (2x jednou rukou) 2. Uširo geri čudan Zmena naznačených techník priamych kopov na oblúkové v BP, kop je vykonaný zadnou nohou: 3. z čudan mae geri - mawaši geri 4. z čudan joko geri - mawaši geri 5. Z HD ustúpiť do BP s nagaši uke (kake uke), druhou nohou vykročiť do ZD s giaku cuki. 6. Teišo cuki v UHD 7. Haito uchi v UHD, HD 8. Ura mawaši geri v HD 9. Z BP vykročiť do ZD s furi uči Kihon Ido: 1. Ustupovať (AyA) z BP do ZD s nagaši uke, kizami cuki džodan, giaku cuki čudan, BP. 2. Postupovať (CA) v BP do ZD s kizami cuki džodan a (CA) do ZD giaku cuki čudan, BP. 3. Postupovať (CA) v BP prednou nohou mawaši geri džodan (čudan mae geri). 4. Postupovať (AyA) v BP s aši barai do ZD s oi a giaku cuki, BP. 5. Postupovať (AyA) z BPdo ZD s kombináciou mae geri čudan a uraken uči džodan, BP. 6. Postupovať (AyA) v BP s uširo geri čudan. 7. Postupovať (AyA) z BP oi komi giaku cuki (počas premiestnenia džodan cuki s dokrokom do ZD giaku cuki čudan). 8. Vykročiť z BP do ZD s giaku cuki, postupovať (AyA) do BP s aši barai a druhou nohou gedan sokuto. Nohu vratiť späť do BP. 9. San ren cuki jodan, chudan, gedan v SD (BP, ZD). Kumite 1. Nihon kumite – útok z BP zadnou nohou mawaši geri čudan a uraken uči džodan, obrana a protiútok 2. Tori - voľný pohyb v BP, prednou nohou mawaši geri + giaku cuki Uke - obrana a protiútok 3. Tori - v pohybe z BP – ajumi aši počas premiestnenia džodan cuki, s dokrokom do ZD giaku cuki čudan Uke – obrana a protiútok 4. Tori - voľný pohyb v BP, aši barai Uke - uvoľnenie podmietanej nohy s kopom džodan (čudan) mawaši geri 5. Tori - voľný pohyb v BP, náznak gyaku (kizami) cuki Uke - z BP protiútok giaku cuki ( dôraz na rýchlosť reakcie ) Kata: Geksai 1, Geksai 2, Taikyoku kake uke 2, Sančin, ___________________________________________________________________________ 3. kyu – Modré obi Kihon: 1.z BP prednou nohou mawaši geri džodan, čudan) a giaku cuki čudan s dokročením do ZD. 2. z BP prednou nohou joko geri a uraken uči s dokročením do ZD. 3. z BP prednou nohou ura mawaši geri (džodan, čudan). 4. Kagi cuki v UHR (HD). 5. Čo uke z HD s vykročením (zakročením) do BP, zadnou nohou aši barai, vrátiť sa do postoja HD. 6. V HD s rotáciou nôh a tela o 45o k predozadnej osi bloky kakuto (shuto) uke, ura uke, harai otoši uke (otvorené ruky). Úúlohou skúšaného je dosiahnuť uvoľnenosť a koordináciu pri vykonaní technik Kihon Ido: 1. Postupovať (SA)v BP džodan kizami cuki, giaku cuki čudan. 2. Postupovať (CA) v BP prednou nohou čudan mae geri (mawaši) po kope dokročiť do ZD s giaku cuki džodan, BP. 3. Postupovať (AyA) z BP s aši barai, dokročiť podrážajúcou dopredu do ZD s giaku cuki a kizami cuki, BP. 4. Z BP zadnou nohou ura mawaši geri, BP. 5. V BP namieste prednou nohou mawaši geri po kope zastúpiť vzad kopajúcou nohou do ZD s nagaši uke a giaku cuki čudan, BP. 6. Ustupovať v NAD (AyA, SA) s blokom kake uke (šuto uke, kakuto uke, haito uke), s následným vykročením prednej nohy do ZD (BP) s giaku cuki a vrátenie nohy späť do NAD. 7. Z NAD joko geri zadnou nohou dopredu do do ZD, útok čudan cuki (uči), prednú nohu vrátiť späť do NAD. 8. Postupovať (SA) v BP (SD) s giaku cuki (AyA) do BP (ZD, SD) s následnou útpčnou technikou rukou (nohou). Kumite: 1. Sanbon kumite – z BP útok zadnou nohou džodan mawaši geri s dokročením do ZD a uraken uči (oi cuki) a čudan giaku cuki, obranca vykoná obranu a protiútok 2. Tori – voľný pohyb v BP, suri aši giaku cuki Uke - tai sabaki šotei (harai otoši) uke a džodan ura mawaši geri 3. Tori – voľný pohyb v BP, suri aši kizami cuki džodan Uke - tai sabaki nagaši uke a giaku cuki 4.Tori – voľný pohyb v BP, aši barai Uke- uvoľnenie podmietanej nohy s následný kop džodan (čudan) ura mawaši geri (mawaši, yoko geri) 5. Tori- rýchlosť presunu pri útoku s kizami cuki a giaku cuki, Uke - vyhnutie sa útoku (TS, SA, CA, AyA) Kata: Geksai 1 (bunkai), Geksai 2, Taikyoku mawaši uke 1, Sanchin, Tensho, ___________________________________________________________________________ 2. kyu – Hnedé obi Kihon: 1. v BP tai sabaki a kizami cuki 2. v BP, prednou nohou čudan mae geri a mawaši geri medzi kopami nohu neklásť na zem 3. v BP prednou nohou kombinácia mawaši a joko geri medzi kopmi nohu neklásť na zem 4. Furi uči v UHD, HD, a s vykročením do BP (ZD) 5. Gamen šuto uči v UHD, HD, a s vykročením do BP (ZD) 6. Jokomen šuto uči v UHD, HD 7. Hiza geri – mae (mawaši) v HD (BP) Kihon Ido: 1. (SA) z BP do ZD s giaku cuki a následne (AyA) zadnou nohou ura mawaši geri džodan, BP. 2. (AyA) v BP aši barai, dokočiť otočený o 180°do HD, druhou nohou uširo geri čudan, dokročiť otočený späť do BP. 3. v BP postupovať s uširomawaši geri džodan. 4. v BP prekročiť do kosa dači, joko geri čudan vykročiť kopajúcou nohou do ZD s giaku cuki čudan. 5. v BP mawaši geri zadnou nohou, kopajúcou nohou vykročiť (SA) s uraken uči džodan, vykročiť do postoja ZD s giaku cuki čudan prednú nohu vrátiť do BP. Kumite: 1. Koncepcia vzdialenosti a kontroly úderu ( rôzne formy kizami, giaku cuki, uraken uči ) skúšaný vykonáva techniky v BP na voľne sa pohybujúceho sa súpera 2. Koncepcia vzdialenosti a kontroly kopov ( rôzne formy mae, mawaši, joko, uširo, uramawaši geri ) Detto ako v bode 1. 3. Džiu kumite Tori – aktívny útok rôznych foriem Uke - pasívny systém obrany Kata: Geksai 1, Geksai 2 (bunkai), Sančin, Tenšo, Saifa 1. kyu – Hnedé obi Kihon Ido: 1. Z BP zadnou nohou mawaši geri dokročiť kopajúcou nohou otočený o 180°do HD, druhou nohou džodan ura mawaši geri. 2. Z BP zadnou nohou uširo geri dokročiť do ZD s blokom osae uke a giaku cuki, BP 3. Z BP suri aši do ZD s kizami cuki, zadnou nohou aši barai dokročiť vpred do BP s otoši cuki, BP 4. Ustupovať v BP s nagaši uke džodan a osae uke tou istou rukou, vystúpenie do ZD s giaku cuki, BP 5. Gamen haito uči v UHD, HD, a s vykročením do BP (ZD) 6. Postupovať a ustupovať (AyA) v SHD, oi ruka blok ura uke, kake uke, giaku ruka nukite Kumite: 1. Džiu Ippon ( komisia určí techniku ) 2. Džiu Kumite ( aktívny systém obrany ) 3. Tori - voľné techniky Uke - aktívna obrana a protiútok - využiť rôzne formy podrážania Kata: Geksai 1, Geksai 2, Sančin, Tenšo, Saifa (bunkai), Seinčin 1. Dan – Čierne obi Kihon Ido:1. Z BP zadnou nohou čudan mae geri, vykročiť kopajúcou nohou so suri aši oi cuki džodan, suri aši giaku cuki čudan. 2. Z BP cez kosa dači joko geri kopajúcou nohou vykročiť suri aši s uraken uči, suri aši s giaku cuki. 3. V BP vykročiť prednou nohou do ZD s giaku cuki zadnou nohou mawaši geri, dokročiť kopajúcou nohou do BP s giaku cuki. 4. V BP zadnou nohou mawaši geri džodan, nohu nespustiť a hneď ura mawaši geri tou istou nohou. 5. Ustupovať (SA) v BP s nagaši uke a mawaši geri džodan 6. Z BP tobi mae geri. 7. Vlastná kombinácia obranných a útočných techník. Počet určí skušobný komisár. Kumite: 1. Komisia určí zo zoznamu technik pre aplikáciu v kumite pre STV 1. až 5. Dan z techník 1. až 4. 2. Džiu kumite Sebaobrana proti úchopom za ruku, odev, krk, spredu, zo zadu, z boku, proti objatiu a pod. Kata: Geksai 1, Geksai 2, Sančin, Tenšo, Saifa (bunkai), Seinčin (bunkai), Šisočin ___________________________________________________________________________ 2. Dan Kihon Ido: Kombinácia troch techník v ľubovolných postojoch: 1. kombinácia techník: mae geri, oi cuki, giaku cuki 2. - // - : mawaši geri, uraken uči, giaku cuki 3. - // - : aši barai, ura mawaši geri, giaku cuki 4. - // - : joko geri, uširo geri, giaku cuki 5. Vlastná kombinácia obranných a útočných techník. Počet určí skušobný komisár. Kumite: Komisia určí zo zoznamu technik pre aplikáciu v kumite pre STV 1.až 5. Dan z techník 1. až 6. Džiu kumite Kata: ako na 1. dan + Šisočin (bunkai), Seisan Sebaobrana proti zbraniam – palici, nožu a pod. proti útokom vedeným zhora, zo spodu, z boku a priamym pichom. ___________________________________________________________________________ 3. Dan Kihon Ido: Kombinácia troch technik v ľubovolných postojoch 1. Kombinácia techník: mae geri, mawaši geri, oi, giaku cuki 2. - // - : aši barai,uširo geri,giaku cuki,uraken uči 3. - // - : ura mawaši geri, giaku cuki, mawaši geri 4. Vlastná kombinácia obranných a útočných techník. Počet určí skušobný komisár. Kumite: Komisia určí zo zoznamu technik pre aplikáciu v kumite pre STV 1. až 5. Dan z techník 1. až 8. Džiu kumite Kata: ako na 2. dan + Seisan (bunkai), Sanseru, Seipai ___________________________________________________________________________ 4. Dan Kihon Ido: 1. Skúšaný vykonáva kombinácie podľa svojho výberu 2. Vlastná kombinácia obranných a útočných techník. Počet určí skušobný komisár. Kumite: Komisia určí zo zoznamu technik pre aplikáciu v kumite pre STV 1. až 5. Dan z techník 1. až 10. Džiu kumite Kata: ako na 3. dan + bunkai, Kururunfa ___________________________________________________________________________ 5. Dan Kihon Ido: 1. Skúšaný vykonáva kombinácie podľa svojho výberu 2. Vlastná kombinácia obranných a útočných techník. Počet určí skušobný komisár. Kumite: Komisia určí zo zoznamu technik pre aplikáciu v kumite pre STV 1. až 5. Dan z techník 1. až 10. Džiu kumite Kata: ako na 4. dan + Kururunfa (bunkai), Suparinpei ___________________________________________________________________________ Zoznam techník pre aplikáciu v kumite pri STV 1. až 5. Dan 1. Kizami + giaku cuki (čo najdynamickejší výpad (SA) vpred, odrazom zo zadnej nohy ) 2. Giaku + kizami cuki ( použiť pri súperovom ústupe pohyb AyA ) 3. Zachytiť nohou súperovu prednú nohu, kontrola súpera prednou rukou + giaku cuki 4. Giaku cuki s vykročením do strany ( uhnutie a úder ) 5. Oikomi giaku cuki ( počas premiestnenia z BP (AyA) vykonáva skúšaný úder s zhode s nohou ktorá sa premiestňuje dopredu a pri dokročení do ZD vykoná giaku cuki). 6. Oikomi giaku cuki +(SA) uraken uči + giaku cuki 7. Zadnou nohou mawaši geri + uraken uči + giaku cuki 8. Prednou nohou mawaši geri + giaku cuki 9. Prednou nohou ura mawaši geri + mawaši geri tou istou nohou + giaku cuki 10. Náznak čudan mae geri zo zmenou dráhy kopu na mawaši geri + giaku cuki Sebaobrana STV 1.- 7. Dan. Štýly karate zaradia do špeciálnej časti skúšok na STV DAN sebaobranné prvky. Pri skúške na ďalší vyšší technický stupeň STV sa môžu skúšať všetky kata a techniky z nižších STV

25 letné sústredenie

25 letné sústredenie

Video Péčivó

Video 24. sústredenie

24 sústredenie

Video 23. sústredenie

Video 23. sústredenie

Video 22. sústredenie

Video 22. sústredenie

Video 21. sústredenie

Video 21. sústredenie

Dom armády vystúpenie

Dom armády vystúpenie

Dušan Hajmach

Dušan Hajmach

TOPlist

Copyright © 2018. All Rights Reserved.